شرکت در تاریخ 1389/04/31 تحت شماره 8444  نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش  تحت نام شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش (سهامی خاص) به ثبت رسیده است. در تاریخ 1389/08/04 طی کد اقتصادی 12-WVC01800560 مجوز فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران از سازمان منطقه آزاد کیش اخذ گردیده است. فعاليت اصــلي شرکت بر اساس اساسنامه مصــوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/04/22 انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی اجرایی و خدماتی برای احداث و ایجاد تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و تامین تسهیلات ویژه برای جذب گردشگر می باشد .